Kravhantering

Kravhantering

Påminnelsehantering, Inkasso samt den summariska processen hos Kronofogden regleras till stor del av Inkassolagen och det regelverk som Datainspektionen, som övervakande myndighet, utarbetat vilka inkassobolag skall följa för att få bedriva inkassoverksamhet för tredje parts räkning. Lagen styr alltifrån vilken information som skall finnas på ett inkassokrav, vilka åtgärder man får göra vid varje tidpunkt samt vilka avgifter som får tas ut i varje moment.

Dessa förutsättningar medför att det är av största intresse att skapa och förädla de delar av processerna där det fortfarande finns utrymme för flexibilitet och värdeskapande åtgärder.

Exempel på faktorer som kan skapa mervärde är personal, rutiner, gränssnitt, scoringinstrument samt gäldenärsservice. Dessa fokusområden skapar förutsättningar för en effektiv hantering.

För oss är det av största vikt att er kund, som har en skuld, får snabba svar och ett bra bemötande oavsett om kommunikationen sker via telefon, e-post eller via internet.

Vi har av erfarenhet sett att lösningsgraden, och viljan att betala, minskar ju längre en person får vänta på svar. Därför har vi väldigt höga interna krav på svarstider mot både er som kund såväl som mot gäldenärer. Detta ger i sin tur oss möjligheten att tillsammans med er optimera kravhanteringen.

Att låta Capway Collect hantera era obetalda fakturor och hela kravkedjan gör att ni minskar era kreditförluster samt förbättrar likviditeten. Med våra utförliga rapportpaket, återrapportering av betalningar, samt status i ärendena minskar era kostnader för den interna administrationen.

Vi beslutar under hela kravprocessen vilka åtgärder som skall vidtas, och vid vilken tid, för respektive fordran. Varje fortsatt åtgärd efter obetalt inkassokrav styrs via en beslutsmodell (scorekort) som tar hänsyn till bl.a. kundens nuvarande betalningsförmåga. Sammantaget gör detta att vi kan utföra rätt åtgärder för respektive ärende och därmed optimera lyckandegraden samt minimera kostnadsrisken.

Under hela kravprocessen kan ni följa era påminnelse- och inkassoärenden via vår webbtjänst. Där kan ni som kund erhålla information om samtal eller korrespondens som skett mellan Era kunder och oss. Ni kan också se kopior på samtliga brev som skickats till Er kund eller till myndigheter.

Era kunder kan via vår gäldenärswebb på ett enkelt sätt få information om sitt ärende, kommunicera med oss samt avtala om avbetalningsplaner och liknande.

Vi erbjuder en flexibel integration mot våra tjänster och erbjuder de kommunikationssätt som förekommer på marknaden, exempelvis filöverföring via FTP, SFTP eller direkt via våra publika API:er. På så sätt kan ni enkelt skicka in och hämta den information som behövs för att vi på ett effektivt sätt kan hantera era transaktionsflöden, samt på samma gång bibehålla kontrollen av er information.